Betingelser

Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

(De følgende generelle vilkår og betingelser indeholder også juridiske oplysninger om dine rettigheder i henhold til reglerne om fjernsalg og elektronisk handel.)

 • 1 Omfang

(1) For forretningsforholdet mellem Rennratterls bunt Wollwunderwelt, ejer: Renate Ehrmann, Mayrgasse 46, 2603 Felixdorf og kunden (herefter "kunden"), gælder følgende generelle vilkår og betingelser udelukkende i den version, der er gældende på ordretidspunktet .

(2) Du kan kontakte vores kundeservice for spørgsmål, klager og indsigelser på hverdage via e-mail på renateehrmann78@gmail.com

(3) En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der ikke overvejende kan henføres til hverken deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet (§ 13 BGB).

(4) Afvigende betingelser fra kunden vil ikke blive anerkendt, medmindre sælgeren udtrykkeligt accepterer deres gyldighed.

 • 2 Tilbud og servicebeskrivelser

(1) Præsentationen af ​​produkterne på hjemmesiden udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men derimod en invitation til at afgive en bestilling Servicebeskrivelser i kataloger eller på sælgers hjemmesider har ikke karakter af forsikring eller garanti.

(2) Alle tilbud er gældende "så længe lager haves", medmindre andet er angivet for produkterne. Ellers forbliver der fejl.

 • 3 Bestillingsproces og kontraktindgåelse

(1) Præsentation af varer på hjemmesiden udgør ikke en bindende ansøgning om indgåelse af en købsaftale.

(2) Efter modtagelse af købstilbuddet modtager du en e-mail, der bekræfter, at vi har modtaget din ordre (bekræftelse på modtagelse). Denne bekræftelse af modtagelsen er ikke ensbetydende med accept af dit købstilbud. Der indgås ikke en kontrakt ved bekræftelse af modtagelsen.

(3) En købsaftale for varerne indgås først, når vi udtrykkeligt erklærer accept af købstilbuddet, eller når vi sender varerne til dig - uden forudgående udtrykkelig accepterklæring.

(4) Hvis sælger tillader forudbetaling, indgås aftalen, når bankoplysninger og betalingsanmodning er oplyst. Hvis betalingen ikke er modtaget af sælger inden for 14 kalenderdage efter afsendelse af ordrebekræftelsen trods forfaldsdato, selv efter en fornyet anmodning, trækker sælger sig fra kontrakten med det resultat, at ordren ikke længere er gyldig og sælger ikke forpligtet til at levere. Ordren gennemføres herefter uden yderligere konsekvenser for køber og sælger. Varen er derfor reserveret til forudbetaling i maksimalt 14 kalenderdage.

 • 4 Priser og forsendelsesomkostninger

(1) Priserne angivet på udbyderens hjemmeside er inklusive moms (20%).

(2) Ud over de angivne priser opkræver sælger forsendelsesomkostninger for levering. Fragtomkostningerne vil tydeligt blive kommunikeret til køberen på en separat informationsside og under bestillingsprocessen.

(3) Ved leverancer til lande uden for Den Europæiske Union kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som sælger ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Disse omfatter for eksempel omkostninger til at overføre penge gennem kreditinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan opstå i forbindelse med pengeoverførslen, selvom leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

 • 5 Levering, produkttilgængelighed

(1) Såfremt forudbetaling er aftalt, sker levering efter modtagelse af fakturabeløbet.

(2) Såfremt ikke alle bestilte produkter er på lager, er sælger berettiget til at foretage delleverancer for egen regning, såfremt dette er rimeligt for kunden.

(3) Mislykkes leveringen af ​​varen på grund af købers fejl trods tre leveringsforsøg, kan sælger træde tilbage fra kontrakten. Eventuelle betalinger vil blive refunderet til kunden med det samme.

(4) Hvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, fordi sælgeren ikke uden egen skyld får leveret dette produkt af sin leverandør, kan sælgeren træde tilbage fra kontrakten. I dette tilfælde vil sælger straks informere kunden og om nødvendigt foreslå levering af et sammenligneligt produkt. Hvis der ikke er et sammenligneligt produkt tilgængeligt, eller kunden ikke anmoder om levering af et sammenligneligt produkt, vil sælger straks tilbagebetale kunden for et eventuelt allerede afgivet vederlag.

(5) Kunder vil blive informeret om leveringstider og leveringsbegrænsninger (f.eks. begrænsning af leverancer til visse lande) på en separat informationsside eller i den respektive produktbeskrivelse.

 • 6 transportskader

(1) Hvis varer leveres med tydelige transportskader, bedes du straks klage over sådanne fejl til leveringspersonen og kontakte os hurtigst muligt.

(2) Undladelse af at indgive en klage eller kontakte os har ingen konsekvenser for dine lovpligtige garantirettigheder. De hjælper os dog med at kunne gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.

 • 7 betalingsmetoder

(1) Betaling sker forud (bankoverførsel).

(2) a) Hvis du vælger betalingsmetoden på forhånd, vil vi give dig vores bankoplysninger i ordrebekræftelsen. Fakturabeløbet skal overføres til vores konto inden for 10 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen  - ellers vil ordren blive annulleret.

(2) b) PayPal eller lignende betalingstjenester: videresendelsen sker automatisk, når du afgiver ordren. Når din betaling er gennemført, vil du modtage relevante oplysninger til den e-mailadresse, du har angivet.

Stk. 3. Kommer du bagud med en betaling, er du forpligtet til at betale lovpligtige morarenter på 5 procentpoint over basisrenten. For hvert rykkerbrev, der sendes til dig, efter misligholdelsen er indtrådt, vil du blive opkrævet et rykkergebyr på 5,00 EUR, medmindre lavere eller højere skade kan påvises i det enkelte tilfælde.

(4) Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling er sket.

 • 8 Afbestillingsregler

I tilfælde af at du er forbruger i henhold til § 13 i den tyske civillovbog (BGB), dvs. du foretager købet til formål, der ikke primært kan henføres til din kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet, har du fortrydelsesret i i overensstemmelse med følgende bestemmelser.

(1) Fortrydelsesretten gælder ikke for levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller beslutning fra forbrugerens side er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov (f. farvekombinationer eller nummerering af de tråde, der ikke er tilgængelige på hjemmesiden), ved levering af forseglede varer, der ikke er egnede til returnering af sundheds- eller hygiejnehensyn, når deres segl er fjernet efter levering eller ved levering af lyd- eller videooptagelser eller computer software i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering.

(2) Undgå skader og forurening. Hvis det er muligt, bedes du sende varerne tilbage til os i den originale emballage med alt tilbehør og alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du sørge for tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader med passende emballage for at undgå erstatningskrav på grund af defekt emballage.

(3) Inden du returnerer, bedes du skrive til [office@lion-bobbel.at] for at meddele returneringen. På denne måde sætter du os i stand til at tildele produkterne så hurtigt som muligt.

(4) Bemærk venligst, at modaliteterne nævnt i afsnit 2 og 3 ovenfor ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

 • 9 Garanti for materialefejl og garanti

(1) Garantien er bestemt af lovbestemmelser.

(2) Der ydes kun garanti for de varer, som sælger har leveret, hvis dette udtrykkeligt er angivet. Kunder vil blive informeret om garantibetingelserne, før de påbegynder bestillingsprocessen.

 • 10 Ansvar

(1) Følgende undtagelser og ansvarsbegrænsninger gælder for sælgers erstatningsansvar, uden at dette berører de øvrige lovkrav for krav.

(2) Sælger hæfter uden begrænsning, hvis årsagen til skaden skyldes forsæt eller groft uagtsomhed.

(3) Sælger er endvidere ansvarlig for lettere uagtsom overtrædelse af væsentlige forpligtelser, hvis overtrædelse bringer opfyldelsen af ​​kontraktens formål i fare, eller for misligholdelse af forpligtelser, hvis opfyldelse muliggør en forsvarlig udførelse af kontrakten i den første. sted, og hvis overholdelse kunden regelmæssigt stoler på. I dette tilfælde hæfter sælger dog kun for forudsigelige, kontrakttypiske skader. Sælger hæfter ikke for lettere uagtsom overtrædelse af andre forpligtelser end nævnt i de foregående sætninger.

(4) Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke i tilfælde af skade på liv, krop eller helbred, for en defekt, efter at der er givet garanti for produktets kvalitet, og for fejl, der er svigagtigt skjult. Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

(5) I det omfang sælgers ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også det personlige ansvar for medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædere.

 • 11 Databeskyttelse

(1) Sælger behandler kundens personoplysninger til et bestemt formål og i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

(2) De personlige data, der er angivet med henblik på bestilling af varer (såsom navn, e-mailadresse, adresse, betalingsoplysninger) vil blive brugt af sælgeren til at opfylde og behandle kontrakten. Disse data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjeparter, som ikke er involveret i bestillings-, leverings- og betalingsprocesserne.

(3) Kunden har ret til efter anmodning gratis at modtage information om de personoplysninger, som sælger opbevarer om ham. Derudover har han ret til at rette ukorrekte data, blokere og slette sine personoplysninger, medmindre der er et lovbestemt opbevaringskrav om det modsatte.

(4) Yderligere oplysninger om typen, omfanget, placeringen og formålet med sælgers indsamling, behandling og brug af de nødvendige personoplysninger kan findes i databeskyttelseserklæringen.

 • 12 Værneting, gældende lov, kontraktsprog

(1) Værneting og opfyldelsessted er sælgers hjemsted, hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk person eller en særlig offentligretlig fond.

(2) Kontraktsproget er tysk.

(3) Europa-Kommissionens platform for online tvistbilæggelse (OS) for forbrugere: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.